خدمات ما

شما شایسته بهترین هستید

خدمات ما

برجسته‌ترین خدمات ما

معماری
طراحی داخلی
ساخت و ساز

تحقیق و بررسی پروژه

بررسی و اعتبارسنجی طرح مطابق با آیین نامه های منطقه بندی

طراحی شماتیک

بررسی الزامات و ویژگی های مخصوص محل و ارائه حالات ممکن برای طراحی

تکمیل طرح

 انتخاب و نهایی سازی یک مسیر طراحی

ساخت سازه و دریافت مجوزها

نهایی سازی متریال مورد نظر و داکیومنت سازی از جزییات پروژه

پیشبرد مزایده

ارائه نقشه و ویژگی‌های سازه برای دریافت قیمت‌های رقابتی

مدیریت ساخت و ساز

کنترل کیفی و اطمینان از هماهنگی طرح و سازه

تحویل پروژه

ارزیابی کلی پروژه و گزارش گیری از تطبیق کلیه جزییات پروژه